World Championship in Combined Goal Purposes.
 STARTUJE V 10:00 31.8. -1.9.2019!Nad Volyňkou 15, Praha 22 

ÚVODNÍ PROJEV

Soutěžit se bude hned v několika disciplínách. A sice vrh v kategorii čehokoli na terč ze tří, pěti, nebo sedmimetrové vzdálenosti. Ze čtyř nebo sedmi metrů se pak bude házet sekyrkou. Kromě toho se uskuteční tzv. dálkové vrhání nožů, atd....

Na našem Pražském turnaji v Uhříněvsi v hodu nožem, shurikenem, sekerou budou platit pravidla této soutěže které dostane každý registrovaný závodník formou emailu před závodem. Vysvětluje hlavní organizátor Fu-Lang

Co se týká regulí, hlavní pořadatel dané akce určuje pravidla sám a hlavní z nich je házet čímkoliv co označí viditelně terč( zabodnutí, průstřel, tlaková stopa). Kdybyste u nás objeli několik závodů a všude se soutěžilo dle stejného scénáře, nebylo by to ono. Proto se do programu zařazují různé, spíše exhibiční disciplíny. Například hod v kotrmelci či saltu na balonek a podobně, "poznamenal dále.

Také Fu-Lang má jedno eso v rukávu. Stejně jako vždy při pořádání akcí. Ten je známý tím, že poslepu pacifikuje v případě nutné sebeobrany do stavu finiš deas motion. Což uvidíme na semináři pravda o sebeobraně a vteřiny sebeobrany pod vedením Fu-Langa. K vidění však budou i další zajímavé osobnosti. uvedl.

Podle Fu-langa jsou v těchto vrhačských odvětvích nejlepší ti co se ukážou zruční a vynalézavý:

Letos nám HSCP dalo možnost tuto začínající akci uspořádat ve Vile s velkou zahradou krbem, vyhřívaným bazénem, s Kuchařem, přespání pro mimo pražské. A nebude scházet Dj i bar. Letos se na Vás těším a doufám, že to bude nejlepší akce z těch devíti předchozích. doufá Fu-Lang. Zdroj: www.hscp.cz


Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že SPOLEK Sebeobrany, jakožto pořadatel akce World Championship in Combined Goal Purposes, bude oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 1. Identifikační a kontaktní údaje správce 1.1. Správcem Vašich osobních údaje je společnost: World Championship in Combined Goal Purposes , se sídlem Uhříněves, Nad Volyňkou 981/15, PSČ:1400, vedená u Krajského soudu v ...................., pod spisovou značkou ........... C (dále jen "Správce"). 1.2. V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený správci, kontaktujte správce - poštou na adrese: zasláním e-mailu na: prostřednictvím datové schránky: .................přičemž správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována. 2. Právní základ zpracování osobních údajů Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je tento Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z Vaší registrace k účasti na akci World Championship in Combined Goal Purposes. 3. Rozsah zpracování osobních údajů 3.1 Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém Vámi byly poskytnuty v souvislosti s Vaší budoucí účasti na akci World Championship in Combined Goal Purposes, které se zúčastníte na základě Vaší registrace, a to v rozsahu: - Fotografie, podobizny a videa zachycující Vaši osobu při konání akce World Championship in Combined Goal Purposes (dále společně jen "Fotografie") - Vaše startovní číslo, pod kterým se budete účastnit akce World Championship in Combined Goal Purposes - Vaše jméno a příjmení (dále společně jen "Osobní údaje"). 3.2 Správce bude dále zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy, ze které vyplnili Vaši emailovou adresu) a kdy jste jej odvolali. 3.3 Ostatní osobní údaje, které nám v souvislosti s Vaší registrací k účasti na akci World Championship in Combined Goal Purposes poskytujete, budeme jako správce zpracovávat na základě ustanovení článku 6, odst. 1., písm. b) nařízení, tj. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů (datum narození, adresa bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mail) je nezbytné pro splnění smlouvy, tj. pro Vaši účast na akci World Championship in Combined Goal Purposes. 4. Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování Vašich osobních údajů je (i) zveřejnění jména a příjmení s Vaším startovním číslem po dobu maximálně 60 dnů po skončení akce World Championship in Combined Goal Purposes na webu www.ninjafactor.com spolu se souborem fotografií, kde si budete moci fotografie prohlédnout a případně je i stáhnout a užívat pro Vaše osobní, nikoli pro komerční účely, a dále (ii) užití (zahrnující mj. zveřejňování, reprodukování, šíření a distribuování na území ČR a SR) fotografií správcem za účelem propagace (v síti Internet, v tisku, v televizi a v propagačních materiálech) v budoucnu konaných akcí World Championship in Combined Goal Purposes, a to po dobu uvedenou v čl. 5 tohoto souhlasu. 5. Doba uložení osobních údajů Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. 6. Kde se budou Vaše údaje zpracovávat? Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech. 7. Další příjemci osobních údajů 7.1. Vaše osobní údaje nebudeme dále předávat třetím osobám. 7.2. K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (i) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh. 7.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 8. Odvolání osobních údajů Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu:..........., popř. dalšími způsoby uvedenými v čl. 1.2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 9. Poučení o Vašich právech 9.1. Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám dána možnost prohlédnout si a především stáhnout si fotografie a užívat je pro své osobní potřeby. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či nikoliv. 9.2. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat; tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. b) právo osobní údaje opravit či doplnit; c) právo požadovat omezení zpracování; d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; e) právo požadovat přenesení údajů; f) právo na přístup k osobním údajům; g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; h) právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech; a i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 10. Zabezpečení osobních údajů Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke svému účtu.

World Championship in Combined Goal Purposes.